Privacy - Manders Schuttingen! Uw partner in Schuttingen en poorten

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Privacyreglement Manders Schuttingen

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Manders Schuttingen mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Manders Schuttingen de plicht om haar klanten, leveranciers, zakelijke relaties:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Manders Schuttingen worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Manders Schuttingen vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Manders Schuttingen in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Manders Schuttingen expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Manders Schuttingen gebruikt en het doel van het gebruik

Manders Schuttingen verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant, leverancier of zakelijke relatie wordt of bent van Manders Schuttingen, een aankoop of bestelling doet of via het contactformulier contact met ons opneemt. Manders Schuttingen verzamelt van klanten de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer. Van leveranciers worden naam, e-mailadres en telefoonnummer bewaard. Manders Schuttingen verzamelt van zakelijke relaties naam en mogelijk e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten, leveranciers, zakelijke relaties met Manders Schuttingen sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten, leveranciers, zakelijke relaties of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Manders Schuttingen verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Manders Schuttingen-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Manders Schuttingen met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

• Manders Schuttingen verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de
wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het
doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Manders Schuttingen worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Manders Schuttingen beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Manders Schuttingen om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Manders Schuttingen hebben een geheimhoudingsplicht
ten aanzien van alle aan Manders Schuttingen verstrekte persoonsgegevens;
• Manders Schuttingen heeft technische maatregelen genomen om het door haar
gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de
wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Manders Schuttingen bewaart
uw persoonsgegevens zo lang als mogelijk voor een goede bedrijfsvoering, met
inachtneming van een redelijke termijn, waarna de gegevens vernietigd worden. De
wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Manders Schuttingen
zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
info@MandersSchuttingen.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u
uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of
kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht
van Manders Schuttingen.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Manders Schuttingen opnemen en probeert Manders Schuttingen er samen met u
uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.

Uiteraard zal Manders Schuttingen ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Manders Schuttingen.
Privacyreglement Manders Schuttingen versie januari 2019

 

Manders schuttingen
Tel: 06 - 51 69 19 29
E-mail: info@manders-schuttingen.nl
KVK: 57607516
BTW: NL001768146B94
Bank: ING NL34INGB0007797529©2020 Manders schuttingen | Design Uw PC Dokter Uden
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu